Somali

Soo dhawow! Waad ku mahadsan tahay in aad soo booqato bogga Soomaaliga ah ee Dugsiga Dadweynaha Degmada Green Bay websaytka Dagmada.

Marka sanadka cusub ee iskuulka bilaabmo Sebtember 2016, waxaan soo dhajin doonaa kilib gaaban oo maqal ah oo muhiim u ah qoysaska toddobaad kasta.

Haddii aad u baahan tahay inaad u diiwaangeliso ilmahaaga iskuulka, fadlan booqo Dhismaha Xafiiska Degmada, oo kuyaalo 200 South Broadway. Iska hubi in aad keento caddaynta cinwaanka gurigaaga (sida telefoonka ama biilasha korontada), diiwaanka tallaalka ilmahaaga, iyo shahaadada dhalashada ilmahaaga ama dukumenti kale oo rasmi ah oo cadeynaayo in aad tahay waalidka ama mas'uulka sharciga ah ee ilmaha . Xafiiska Diiwaangelinta Dhaxe waxa uu furan yahay Isniin - Jimce laga bilaabo 7 : 00 a.m. - 5:00 p.m.

Hoos waxaa ku qoran qaar ka mid ah tubta dukumentiyada muhiimk ah:

2016-2017 Kalendharka Iskuulka

Haddii aad qabto wax su'aalo ah , oo ay ku jiraan su'aalo ku saabsan basaska iyo gaadiidka , fadlan ha ka waaban inaad la xiriirto mid ka mid ah kalkaaliyeyaasha Soomaaliyeed:

Yussuf Kassim
920-615-3730


OGGOLAANSHO SIIDAYTA XOGTA IYO MACLUUMAAD IS WEYDAARSI

DIIWAANGALINTA SU'AALAHA INTA BADAN LA ISWEYDIIYO

LIISKA EREYADA DIIWAANGALINTA MACNAHOODA

CODSIGA HOYGA iyo ILAALIYAHA WAXBARASHO

Ilaaliyaha Waxbarashada Iyo Aqbalida Masuuliyada

SHAQSI OGGOLAANSHO IN LOO SIIYO XAQUUQDA ARDAYGA EE REKOORKA iyo/ama XAQUUQDA GO’AAN GAARIDA

Fomka Cadeeynta Islawada Noolaanshada

Iskuulada Dadweeynaha Dagmada Green Bay Codsi Kanoqosho

Diiwaangelinta Kuwareegida Iskuul kale Warqada Waalidka/Masuulka

SANADKA 2016-2017 KA BIXIDA “OPT OUT” TEKNOLOJI-YADA - DUGSIGA COPI-GIISA MUXU KA DHIGAN YAHEY “OPT OUT”?

Maamulka Sare Ee Dugsiyada Green Bay Foomka Diidmada Ardeyga “Opt out” In la ga duubo videos, ama cod ama wax la xidhiidha

ARDEYDA DUGSIGA SARE OO KALIYA 

Digniin ku saabsan buuga lagu soo saaro war bixinta ardeyda

Maamulka Sare Ee Dugsiyada dowlada Green BayCodsashada
 

Website by SchoolMessenger Presence. © 2017 West Corporation. All rights reserved.